Katedra Ukrainoznawstwa UJ

piątek, 13 listopada 2009

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
I. WYMAGANIA OGÓLNE:
Studia stacjonarne I stopnia trwają 6 semestrów, liczba uzyskanych punktów ECTS – 181,5, liczba godzin – 2025. Studia odbywają się w języku polskim.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
Absolwent studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo o specjalności ukrainoznawstwo powinien zdobyć umiejętność biegłego posługiwania się językiem ukraińskim oraz przynajmniej w średnim zakresie opanować jeden język zachodni. Absolwent posiada ogólną wiedzę o kulturze, piśmiennictwie, historii Ukrainy, jej związkach z bezpośrednimi i kulturowo bliskimi sąsiadami. Absolwent zna realia współczesnego życia na Ukrainie, podstawy jej prawa, gospodarki, systemu politycznego, ekonomii. Absolwent zna prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania instytucji kulturalnych. Posiada również umiejętność samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy do analizy zjawisk kulturowych.
Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy w instytucjach kultury, redakcjach wydawnictw, czasopism, muzeach, teatrach, kinach, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury.
Otwarcie studiów o takim profilu wychodzi naprzeciw zainteresowaniom młodzieży szkół średnich, zwłaszcza teraz w czasie dyskusji nad euroatlantyckimi perspektywami Ukrainy. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów ukrainoznawczych II stopnia.
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS:
liczba godzin ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 465 61
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 180 22
Razem: 645 83

2) SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS:
Lp. liczba godzin ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie: 465 61
1. Kształcenie w zakresie kultury z perspektywy różnych dyscyplin naukowych 240 32
2. Kształcenie w zakresie filozoficznych i metodologicznych podstaw kulturoznawstwa 90 13
3. Kształcenie w zakresie wiedzy o sztuce i literaturze 135 16
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie: 180 22
1. Kształcenie w zakresie teoretycznych podstaw wiedzy o kulturze 90 12
2. Kształcenie w zakresie podstawowych cech współczesnej kultury audiowizualnej 60 6
3. Kształcenie w zakresie instytucji kulturalnych i zasad ich działania 30 4
3) PRZEDMIOTY W RAMACH OKREŚLONYCH GRUP TREŚCI KIERUNKOWYCH:
A. Przedmioty realizowane w ramach treści podstawowych:
Nazwa przedmiotu liczba godzin ECTS
Historia filozofii 60 9
Socjologia kultury 60 9
Semiotyka kultury 30 4
Wprowadzenie do teorii komunikacji 30 4
Kultura w perspektywie współczesnych badań lingwistycznych 30 3
Sztuka ukraińska do XVIII w. 30 4
Piśmiennictwo staroukraińskie 30 3
Kultura ukraińska XVI-XVIII w. 30 4
Architektura i sztuka ukraińska XIX i pocz. XX w. 30 4
Życie kulturalno-literackie Ukraińców w XIX w. 30 4
Historia literatury ukraińskiej 1917-2000 45 5
Kierunki artystyczne w kulturze ukraińskiej końca XIX/ pocz. XX w. 30 4
Dzieje teatru ukraińskiego 30 4
Razem: 465 61
B. Przedmioty realizowane w ramach treści kierunkowych:
Nazwa przedmiotu liczba godzin ECTS
Teoria kultury 60 8
Wstęp do kulturoznawstwa 30 4
Wprowadzenie do kultury audiowizualnej 30 4
Funkcjonowanie instytucji kulturalnych 30 4
Praktyka przekładu 30 2
Razem: 180 22
C. Przedmioty realizowane w ramach treści obowiązkowych dla specjalności:
Nazwa przedmiotu liczba godzin ECTS
Wstęp do ukrainoznawstwa 30 2,5
Dzieje Ukrainy do 1991 r. 30 3,5
Kultura ukraińska XX wieku 30 3,5
Geografia Ukrainy 30 2,5
Nauka języka ukraińskiego 360 18
Gospodarka Ukrainy 30 2,5
Prawosławie kręgu kijowskiego i unia 15 1
Ukraina po 1991 r. 30 4
Razem: 555 37,5
D. Przedmioty realizowane w ramach treści kształcenia do wyboru:
Nazwa przedmiotu liczba godzin ECTS
18 przedmiotów fakultatywnych 18x 30 18x2
Razem: 540 36
IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO:
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych (podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych) oraz osiemnastu przedmiotów do wyboru. Studia kończą się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem 10 pkt ECTS oraz tytułu zawodowego licencjata. Podczas sześciu semestrów student powinien uzyskać przynajmniej 181,5 punktów ECTS.
V. PRAKTYKI:
Każdy student jest obowiązany do zaliczenia na II roku studiów praktyki zawodowej, której minimalny czas trwania to trzy tygodnie. Zasady odbywania praktyk określa regulamin praktyk w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ
VI. ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Każdy student jest obowiązany do zaliczenia podczas I roku studiów zajęć z wychowania fizycznego (WF), które trwają cały rok w wymiarze 60 godzin i student otrzymuje za nie 1 punkt ECTS.
VII. JĘZYKI OBCE:
Każdy student jest obowiązany do zaliczenia 360 godzin lektoratu z języka ukraińskiego, który odbywa się przez sześć semestrów studiów. Po czwartym i szóstym semestrze student zdaje egzamin Za cały lektorat student uzyskuje 18 pkt ECTS
Każdy student jest obowiązany do zaliczenia 120 godzin lektoratu z języka zachodniego, który odbywa się na drugim roku studiów. Lektorat kończy się egzaminem. Za lektorat student uzyskuje 5 pkt ECTS.
VIII. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:
Każdy student jest obowiązany do zaliczenia zajęć z technologii informacyjnej, które odbywają się na I roku studiów licencjackich. Zajęcia te mają wymiar 30 godzin i student otrzymuje za nie 2 punkty ECTS.
IX. SZKOLENIE BHP:
Każdy student rozpoczynający naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim jest obowiązany do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa higieny i pracy (BHP), w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny. Szkolenie powinno być zakończone zaliczeniem, które należy uzyskać podczas I roku studiów.
X. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
Każdy student jest obowiązany do zaliczenia podczas I semestru pierwszego roku studiów wykładu dotyczącego ochrony własności intelektualnej. Zajęcia te maja wymiar 15 godzin, student otrzymuje za nie 1 punkt ECTS.
XI. DODATKOWE WYMAGANIA:
Spośród ogólnej liczby 18 przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia w ciągu trzech lat studiów I. stopnia student może zrealizować 1 przedmiot fakultatywny spoza oferty Katedry Ukrainoznawstwa UJ. Konieczne jest jednak, aby dany przedmiot był realizowany w tym roku akademickim, w którym jest deklarowany. Obostrzeniem jest konieczność wskazania przedmiotu realizowanego w wymiarze minimum 30 g, za minimum 4 punkty ECTS i kończącego się egzaminem. Stosowne decyzje student ma obowiązek podjąć w czasie przewidzianym na składanie deklaracji.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Powyższy program obowiązuje studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/2010 na studiach I stopnia.
2. Studenci, którzy rozpoczęli studia w latach 2007/2008 oraz 2008/2009 kontynuują je według programów realizowanych dotychczas.
3. W przypadku urlopu, powtarzania roku, reaktywacji – osoby, o których mowa w punkcie 2 kontynuują studia według programu obowiązującego w danym roku akademickim w odniesieniu do roku studiów.
4. Jeżeli osoby wymienione w punkcie 2 kontynuują studia według nowego programu, to liczba punktów ECTS, niezbędnych do ukończenia studiów stanowi sumę punktów uzyskanych na kolejnych latach, zaliczonych według starego programu i punktów zdobytych według reguł przewidywanych przez nowy program. Analogiczna zasada obowiązuje przy ustalaniu wymaganej do ukończenia studiów sumy godzin zajęć.
PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
I ROK STUDIÓW:
I semestr:
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć O/F FORMA ZALICZENIA liczba godzin Punkty ECTS
1 Wstęp do ukrainoznawstwa konwersatorium O zal. na ocenę 30 2,5
2 Sztuka ukraińska do XVIII w. wykład
O egzamin 30 4
3 Dzieje Ukrainy do 1991 r. wykład O egzamin 30 3,5
4 Piśmiennictwo staroukraińskie
konwersatorium O zal. na ocenę 30 3
5 Historia filozofii wykład O egzamin 30 4,5
6 Nauka języka ukraińskiego lektorat O zal. na ocenę 60 2,5
7 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
8 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
9 Geografia Ukrainy konwersatorium
O zal. na ocenę 30 2,5
10 Wychowanie fizyczne ćwiczenia O zaliczenie 30 0,5
11 Ochrona własności intelektualnej wykład O zaliczenie 15 1
12 Technologia informacyjna ćwiczenia O zaliczenie 30 2
Łączna liczba godzin: 375 Łączna liczba punktów: 30
II semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć O/F FORMA ZALICZENIA liczba godzin Punkty ECTS
1 Historia filozofii wykład O egzamin 30 4,5
2 Wstęp do kulturoznawstwa wykład O egzamin 30 4
3 Kultura ukraińska do XVIII w. wykład O
egzamin 30 4
4 Nauka języka ukraińskiego lektorat O zal. na ocenę 60 2,5
5 Socjologia kultury wykład + ćwiczenia O egzamin 60 9
6 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
7 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
8 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
9 Wychowanie fizyczne ćwiczenia O zaliczenie 30 0,5
Łączna liczba godzin: 330 Łączna liczba punktów: 30,5II ROK STUDIÓW
I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć O/F FORMA ZALICZENIA liczba godzin Punkty ECTS
1 Architektura i sztuka ukraińska XIX i pocz. XX w. wykład O egzamin 30 4
2 Ukraina po 1991 r. wykład O egzamin 30 4
3 Życie kulturalno-literackie Ukraińców w XIX w. wykład + ćwiczenia O egzamin 30 4
4 Nauka języka ukraińskiego lektorat O
egzamin 60 4
5 Nauka języka zachodniego lektorat O zal. na ocenę 60 2
6 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
7 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
8 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
9 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
10 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
Łączna liczba godzin: 360 Łączna liczba punktów: 28
II semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć O/F FORMA ZALICZENIA liczba godzin Punkty ECTS
1 Gospodarka Ukrainy konwersatorium O zal. na ocenę 30 2,5
2 Nauka języka ukraińskiego lektorat O
zal. na ocenę 60 2,5
3 Wprowadzenie do kultury audiowizualnej konwersatorium O zal. na ocenę 30 4
4 Nauka języka zachodniego lektorat O egzamin 60 3
5 Kierunki artystyczne w kulturze ukraińskiej końca XIX/ początków XX w wykład + ćwiczenia O egzamin 30 4
6 Teoria kultury wykład + ćwiczenia O egzamin 60 8
7 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
8 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
9 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
10 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
11 Praktyka zawodowa praktyka O
Łączna liczba godzin: 390 Łączna liczba punktów: 32
III ROK STUDIÓW
I semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć O/F FORMA ZALICZENIA liczba godzin Punkty ECTS
1 Historia literatury ukraińskiej 1917-2000 wykład + ćwiczenia O egzamin 45 5
2 Kultura ukraińska XX wieku wykład
O egzamin 30 3,5
3 Nauka języka ukraińskiego.
lektorat O zal. na ocenę 60 2,5
4 Wprowadzenie do teorii komunikacji wykład O egzamin 30 4
5 Kultura w perspektywie współczesnych badań lingwistycznych konwersatorium O zal. na ocenę 30 3
6 Seminarium licencjackie seminarium O zaliczenie 30 3
7 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
8 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
9 Przedmiot do wyboru konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
Łączna liczba godzin:315 Łączna liczba punktów: 27
II semestr
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć O/F FORMA ZALICZENIA liczba godzin Punkty ECTS
1 Funkcjonowanie instytucji kulturalnych konwersatorium O zal. na ocenę 30 4
2 Prawosławie kręgu kijowskiego i unia
konwersatorium O zal. na ocenę 15 1
3 Nauka języka ukraińskiego.
lektorat O egzamin 60 4
4 Semiotyka kultury konwersatorium O zal. na ocenę 30 4
5 Praktyka przekładu ćwiczenia
O zal. na ocenę 30 2
6 Dzieje teatru ukraińskiego wykład O egzamin 30 4
7 Seminarium licencjackie seminarium O zaliczenie 30 3
8 Przedmiot do wyboru: konwersatorium F zal. na ocenę 30 2
10 Egzamin licencjacki O 10
Łączna liczba godzin:255 Łączna liczba punktów: 34
Zasady uzyskania licencjatu w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ

1. Student na początku III roku (5 semestru) deklaruje uczestnictwo w wybranym przez siebie seminarium licencjackim.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego (zob.: Regulamin studiów par. 20 punkt a.) jest przygotowanie w trakcie studiów (w ciągu trzech lat) dwóch prac pisemnych pozytywnie zaopiniowanych przez prowadzącego seminarium licencjackie.
a. prace powinny liczyć co najmniej 10 stron,
b. przy pisaniu prac student powinien wykazać się umiejętnością posługiwania się warsztatem naukowym w stopniu podstawowym (przypisy, bibliografia, etc).

3. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób w tym co najmniej jednego samodzielnego pracownika nauki (zob.: Regulamin studiów par. 21).
a. w skład komisji wchodzi przewodniczący, promotor (osoba prowadząca seminarium licencjackie w którym uczestniczyła osoba zdająca) oraz członek komisji.
b. każdy z członków komisji ma prawo zadawać pytania

4. Ocenę z egzaminu licencjackiego stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta w trakcie egzaminu (oceny prac seminaryjnych są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny ogólnej egzaminu - mogą mieć wpływ na ocenę zaliczeniową [końcową] seminarium.)

7. Egzamin przeprowadza się dla danego roku w następujących terminach:
a. dwa terminy w czerwcu.
b. dwa terminy we wrześniu.

Program studiów - licencjat

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Studia stacjonarne I stopnia trwają 6 semestrów, liczba uzyskanych punktów ECTS 181,5, liczba godzin – 2025. Studia odbywają się w języku polskim.

II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo o specjalności ukrainoznawstwo powinien zdobyć umiejętność biegłego posługiwania się językiem ukraińskim oraz przynajmniej w średnim zakresie opanować jeden język zachodni. Absolwent posiada ogólną wiedzę o kulturze, piśmiennictwie, historii Ukrainy, jej związkach z bezpośrednimi i kulturowo bliskimi sąsiadami. Absolwent zna realia współczesnego życia na Ukrainie, podstawy jej prawa, gospodarki, systemu politycznego, ekonomii. Absolwent zna prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania instytucji kulturalnych. Posiada również umiejętność samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy do analizy zjawisk kulturowych.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy w instytucjach kultury, redakcjach wydawnictw, czasopism, muzeach, teatrach, kinach, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury.

Otwarcie studiów o takim profilu wychodzi naprzeciw zainteresowaniom młodzieży szkół średnich, zwłaszcza teraz w czasie dyskusji nad euroatlantyckimi perspektywami Ukrainy. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów ukrainoznawczych II stopnia.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS:

liczba godzin

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

465

61

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

180

22

Razem:

645

83

2) SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Lp.

liczba godzin

ECTS

A.

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

465

61

1.

Kształcenie w zakresie kultury z perspektywy różnych dyscyplin naukowych

240

32

2.

Kształcenie w zakresie filozoficznych i metodologicznych podstaw kulturoznawstwa

90

13

3.

Kształcenie w zakresie wiedzy o sztuce i literaturze

135

16

B.

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie:

180

22

1.

Kształcenie w zakresie teoretycznych podstaw wiedzy o kulturze

90

12

2.

Kształcenie w zakresie podstawowych cech współczesnej kultury audiowizualnej

60

6

3.

Kształcenie w zakresie instytucji kulturalnych i zasad ich działania

30

4

3) PRZEDMIOTY W RAMACH OKREŚLONYCH GRUP TREŚCI KIERUNKOWYCH:

A. Przedmioty realizowane w ramach treści podstawowych:

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

ECTS

Historia filozofii

60

9

Socjologia kultury

60

9

Semiotyka kultury

30

4

Wprowadzenie do teorii komunikacji

30

4

Kultura w perspektywie współczesnych badań lingwistycznych

30

3

Sztuka ukraińska do XVIII w.

30

4

Piśmiennictwo staroukraińskie

30

3

Kultura ukraińska XVI-XVIII w.

30

4

Architektura i sztuka ukraińska XIX i pocz. XX w.

30

4

Życie kulturalno-literackie Ukraińców w XIX w.

30

4

Historia literatury ukraińskiej 1917-2000

45

5

Kierunki artystyczne w kulturze ukraińskiej końca XIX/ pocz. XX w.

30

4

Dzieje teatru ukraińskiego

30

4

Razem:

465

61

B. Przedmioty realizowane w ramach treści kierunkowych:

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

ECTS

Teoria kultury

60

8

Wstęp do kulturoznawstwa

30

4

Wprowadzenie do kultury audiowizualnej

30

4

Funkcjonowanie instytucji kulturalnych

30

4

Praktyka przekładu

30

2

Razem:

180

22

C. Przedmioty realizowane w ramach treści obowiązkowych dla specjalności:

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

ECTS

Wstęp do ukrainoznawstwa

30

2,5

Dzieje Ukrainy do 1991 r.

30

3,5

Kultura ukraińska XX wieku

30

3,5

Geografia Ukrainy

30

2,5

Nauka języka ukraińskiego

360

18

Gospodarka Ukrainy

30

2,5

Prawosławie kręgu kijowskiego i unia

15

1

Ukraina po 1991 r.

30

4

Razem:

555

37,5

D. Przedmioty realizowane w ramach treści kształcenia do wyboru:

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

ECTS

18 przedmiotów fakultatywnych

18x 30

18x2

Razem:

540

36

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych (podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych) oraz osiemnastu przedmiotów do wyboru. Studia kończą się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem 10 pkt ECTS oraz tytułu zawodowego licencjata. Podczas sześciu semestrów student powinien uzyskać przynajmniej 181,5 punktów ECTS.

V. PRAKTYKI:

Każdy student jest obowiązany do zaliczenia na II roku studiów praktyki zawodowej, której minimalny czas trwania to trzy tygodnie. Zasady odbywania praktyk określa regulamin praktyk w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ

VI. ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Każdy student jest obowiązany do zaliczenia podczas I roku studiów zajęć z wychowania fizycznego (WF), które trwają cały rok w wymiarze 60 godzin i student otrzymuje za nie 1 punkt ECTS.

VII. JĘZYKI OBCE:

Każdy student jest obowiązany do zaliczenia 360 godzin lektoratu z języka ukraińskiego, który odbywa się przez sześć semestrów studiów. Po czwartym i szóstym semestrze student zdaje egzamin Za cały lektorat student uzyskuje 18 pkt ECTS

Każdy student jest obowiązany do zaliczenia 120 godzin lektoratu z języka zachodniego, który odbywa się na drugim roku studiów. Lektorat kończy się egzaminem. Za lektorat student uzyskuje 5 pkt ECTS.

VIII. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:

Każdy student jest obowiązany do zaliczenia zajęć z technologii informacyjnej, które odbywają się na I roku studiów licencjackich. Zajęcia te mają wymiar 30 godzin i student otrzymuje za nie 2 punkty ECTS.

IX. SZKOLENIE BHP:

Każdy student rozpoczynający naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim jest obowiązany do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa higieny i pracy (BHP), w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny. Szkolenie powinno być zakończone zaliczeniem, które należy uzyskać podczas I roku studiów.

X. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

Każdy student jest obowiązany do zaliczenia podczas I semestru pierwszego roku studiów wykładu dotyczącego ochrony własności intelektualnej. Zajęcia te maja wymiar 15 godzin, student otrzymuje za nie 1 punkt ECTS.

XI. DODATKOWE WYMAGANIA:

Spośród ogólnej liczby 18 przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia w ciągu trzech lat studiów I. stopnia student może zrealizować 1 przedmiot fakultatywny spoza oferty Katedry Ukrainoznawstwa UJ. Konieczne jest jednak, aby dany przedmiot był realizowany w tym roku akademickim, w którym jest deklarowany. Obostrzeniem jest konieczność wskazania przedmiotu realizowanego w wymiarze minimum 30 g, za minimum 4 punkty ECTS i kończącego się egzaminem. Stosowne decyzje student ma obowiązek podjąć w czasie przewidzianym na składanie deklaracji.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Powyższy program obowiązuje studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/2010 na studiach I stopnia.

2. Studenci, którzy rozpoczęli studia w latach 2007/2008 oraz 2008/2009 kontynuują je według programów realizowanych dotychczas.

3. W przypadku urlopu, powtarzania roku, reaktywacji – osoby, o których mowa w punkcie 2 kontynuują studia według programu obowiązującego w danym roku akademickim w odniesieniu do roku studiów.

4. Jeżeli osoby wymienione w punkcie 2 kontynuują studia według nowego programu, to liczba punktów ECTS, niezbędnych do ukończenia studiów stanowi sumę punktów uzyskanych na kolejnych latach, zaliczonych według starego programu i punktów zdobytych według reguł przewidywanych przez nowy program. Analogiczna zasada obowiązuje przy ustalaniu wymaganej do ukończenia studiów sumy godzin zajęć.

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ UKRAINOZNAWSTWO, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

I ROK STUDIÓW:

I semestr:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

FORMA ZALICZENIA

liczba godzin

Punkty ECTS

1

Wstęp do ukrainoznawstwa

konwersatorium

O

zal. na ocenę

30

2,5

2

Sztuka ukraińska do XVIII w.

wykład

O

egzamin

30

4

3

Dzieje Ukrainy do 1991 r.

wykład

O

egzamin

30

3,5

4

Piśmiennictwo staroukraińskie


konwersatorium

O

zal. na ocenę

30

3

5

Historia filozofii

wykład

O

egzamin

30

4,5

6

Nauka języka ukraińskiego

lektorat

O

zal. na ocenę

60

2,5

7

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

8

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

9

Geografia Ukrainy

konwersatorium

O

zal. na ocenę

30

2,5

10

Wychowanie fizyczne

ćwiczenia

O

zaliczenie

30

0,5

11

Ochrona własności intelektualnej

wykład

O

zaliczenie

15

1

12

Technologia informacyjna

ćwiczenia

O

zaliczenie

30

2

Łączna liczba godzin: 375 Łączna liczba punktów: 30

II semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

FORMA ZALICZENIA

liczba godzin

Punkty ECTS

1

Historia filozofii

wykład

O

egzamin

30

4,5

2

Wstęp do kulturoznawstwa

wykład

O

egzamin

30

4

3

Kultura ukraińska do XVIII w.

wykład

O

egzamin

30

4

4

Nauka języka ukraińskiego

lektorat

O

zal. na ocenę

60

2,5

5

Socjologia kultury

wykład + ćwiczenia

O

egzamin

60

9

6

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

7

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

8

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

9

Wychowanie fizyczne

ćwiczenia

O

zaliczenie

30

0,5

Łączna liczba godzin: 330 Łączna liczba punktów: 30,5

II ROK STUDIÓW

I semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

FORMA ZALICZENIA

liczba godzin

Punkty ECTS

1

Architektura i sztuka ukraińska XIX i pocz. XX w.

wykład

O

egzamin

30

4

2

Ukraina po 1991 r.

wykład

O

egzamin

30

4

3

Życie kulturalno-literackie Ukraińców w XIX w.

wykład + ćwiczenia

O

egzamin

30

4

4

Nauka języka ukraińskiego

lektorat

O

egzamin

60

4

5

Nauka języka zachodniego

lektorat

O

zal. na ocenę

60

2

6

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

7

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

8

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

9

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

10

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

Łączna liczba godzin: 360 Łączna liczba punktów: 28

II semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

FORMA ZALICZENIA

liczba godzin

Punkty ECTS

1

Gospodarka Ukrainy

konwersatorium

O

zal. na ocenę

30

2,5

2

Nauka języka ukraińskiego

lektorat

O

zal. na ocenę

60

2,5

3

Wprowadzenie do kultury audiowizualnej

konwersatorium

O

zal. na ocenę

30

4

4

Nauka języka zachodniego

lektorat

O

egzamin

60

3

5

Kierunki artystyczne w kulturze ukraińskiej końca XIX/ początków XX w

wykład + ćwiczenia

O

egzamin

30

4

6

Teoria kultury

wykład + ćwiczenia

O

egzamin

60

8

7

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

8

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

9

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

10

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

11

Praktyka zawodowa

praktyka

O

Łączna liczba godzin: 390 Łączna liczba punktów: 32

III ROK STUDIÓW

I semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

FORMA ZALICZENIA

liczba godzin

Punkty ECTS

1

Historia literatury ukraińskiej 1917-2000

wykład + ćwiczenia

O

egzamin

45

5

2

Kultura ukraińska XX wieku

wykład

O

egzamin

30

3,5

3

Nauka języka ukraińskiego.


lektorat

O

zal. na ocenę

60

2,5

4

Wprowadzenie do teorii komunikacji

wykład

O

egzamin

30

4

5

Kultura w perspektywie współczesnych badań lingwistycznych

konwersatorium

O

zal. na ocenę

30

3

6

Seminarium licencjackie

seminarium

O

zaliczenie

30

3

7

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

8

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

9

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

Łączna liczba godzin:315 Łączna liczba punktów: 27

II semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

FORMA ZALICZENIA

liczba godzin

Punkty ECTS

1

Funkcjonowanie instytucji kulturalnych

konwersatorium

O

zal. na ocenę

30

4

2

Prawosławie kręgu kijowskiego i unia


konwersatorium

O

zal. na ocenę

15

1

3

Nauka języka ukraińskiego.


lektorat

O

egzamin

60

4

4

Semiotyka kultury

konwersatorium

O

zal. na ocenę

30

4

5

Praktyka przekładu

ćwiczenia

O

zal. na ocenę

30

2

6

Dzieje teatru ukraińskiego

wykład

O

egzamin

30

4

7

Seminarium licencjackie

seminarium

O

zaliczenie

30

3

8

Przedmiot do wyboru:

konwersatorium

F

zal. na ocenę

30

2

10

Egzamin licencjacki

O

10

Łączna liczba godzin:255 Łączna liczba punktów: 34

Zasady uzyskania licencjatu w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ

1. Student na początku III roku (5 semestru) deklaruje uczestnictwo w wybranym przez siebie seminarium licencjackim.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego (zob.: Regulamin studiów par. 20 punkt a.) jest przygotowanie w trakcie studiów (w ciągu trzech lat) dwóch prac pisemnych pozytywnie zaopiniowanych przez prowadzącego seminarium licencjackie.

a. prace powinny liczyć co najmniej 10 stron,

b. przy pisaniu prac student powinien wykazać się umiejętnością posługiwania się warsztatem naukowym w stopniu podstawowym (przypisy, bibliografia, etc).

3. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech osób w tym co najmniej jednego samodzielnego pracownika nauki (zob.: Regulamin studiów par. 21).

a. w skład komisji wchodzi przewodniczący, promotor (osoba prowadząca seminarium licencjackie w którym uczestniczyła osoba zdająca) oraz członek komisji.

b. każdy z członków komisji ma prawo zadawać pytania

4. Ocenę z egzaminu licencjackiego stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta w trakcie egzaminu (oceny prac seminaryjnych są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny ogólnej egzaminu - mogą mieć wpływ na ocenę zaliczeniową [końcową] seminarium.)

7. Egzamin przeprowadza się dla danego roku w następujących terminach:

a. dwa terminy w czerwcu.

b. dwa terminy we wrześniu.

Obserwatorzy